Verkoopsvoorwaarden

Kava wijnhandel verkoopsvoorwaarden, bij online orders.

Het feit dat de klant ons een bestelling toevertrouwt houdt in dat hij kennis heeft van en zich akkoord verklaart met onze tarieven.
De bestelling gedaan door de koper en waarvan de omschrijving vermeld op de "bestelbon"is herroepbaar en verbindt in geen enkel opzicht de verkoper tot uitvoeren van de gehele bestelling indien een deel van de goederen moest ontbreken in zijn magazijn.
De eventuele rest die niet moet geleverd worden zal niet als blijvend beschouwd worden en zal worden vernietigd. De verkoper zal in geen enkel opzicht verantwoordelijk gesteld worden voor de aanvulling van de bestelling: bijgevolg zal een nieuwe bestelling worden bevestigd.
De toegepaste prijs op de bestelbon voor de ontbrekende goederen zal niet teruggehouden worden voor latere levering en de verkoper zal niet gebonden zijn aan andere prijzen dan diegene van zijn laatste tarief in omloop.
Leveringsdata worden steeds bij benadering opgegeven en leiden hoogstens, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling waarbij een laatste redelijke termijn wordt toegestaan, tot verbreking zonder schadevergoeding.
Uitvoeringen van bestellingen mogen geweigerd worden zo de vorige levering niet betaald werden.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht om de facturatie voort te zetten of de ontbinding te nadelen van de koper, opdrachtgever of huurder te vorderen.
De leveringen geschieden in onze magazijnen. Verzending der goederen geschiedt op risico en kosten van de koper. Terugzending van goederen dient vrachtvrij te geschieden.
Bij niet-afhaling van verkochte goederen binnen de 8 dagen na een aangetekende ingebrekestelling, wordt de verkoop rechtswege ontbonden ten laste van de koper waardoor de koper een forfaitair bepaalde en onverminderbare schadevergoeding van 25% op de koopprijs dient te betalen voor het geleden verlies en de gederfde winst.
Dit doet geen afbreuk aan het recht van elke partij om grotere of kleinere schade te bewijzen c.q. de dwanguitvoering te vorderen.
In ontvangstname van de goederen denkt alle zichtbare gebreken en eventuele niet-conformiteit. Alle andere klachten dienen behoorlijk gemotiveerd binnen de 5 dagen na ontvangst van factuur schriftelijk te worden medegedeeld.
De factuur wordt geacht aangekomen te zijn uiterlijk de tweede werkdag na factuurdatum, tenzij de klant het tegendeel bewijst.
Klachten of betwistingen nopens de kwaliteit van het geleverde wettigt geenszins het opschorten van de betaling. Het onderzoek van een klacht houdt geen erkenning in van de regelmatigheid en gebeurt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkenning.
Bij afwijking van kwaliteit der goederen kan alleen de vervanging worden gevorderd zonder enige vergoeding van rechtstreekse of onrechtstreekse schade.
Onze facturen zijn op factuurdatum betaalbaar te KORTRIJK-Bissegem. De vertegenwoordigers hebben geen machtiging om gelden in ontvangst te nemen. Bij niet -betaling op de vervaldag loopt onmiddellijk van rechtswege zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per begonnen maand.
In geval van gehele of gedeeltelijke niet -betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt na vergeefs ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 65 euro en een maximum van 1850 euro, zelf bij toekenning van termijnen van respijt.
De geleverde goederen blijven zelfs wanneer ze verwerkt werden tot de volledige betaling van de prijs en alle verdere vorderingen eigendom van de verkoper terwijl het risico bij het afsluiten van de overeenkomst overgaat.
Alle goederen die zijn bij ons bevinden worden volgens uitdrukkelijk vastgestelde overeenkomst in pand gegeven tot waarborg van alle openstaande en toekomstige vorderingen. Daarenboven worden de goederen die onze klanten ons toevertrouwen beschouwd deel uit te maken van eenzelfde overeenkomst niet vatbaar voor de vordering, zelf al worden zij door opeenvolgende prestaties uitgevoerd.
In geval van betwisting is alle de heer Vrederechter van het eerste kanton Kortrijk of de Rechtbank van eerste Aanleg c.q. Koophandel te Kortrijk bevoegd.
Het aanbieden van wissels verandert niets aan de hogervermelde voorwaarden.
De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige clausules.

Kava wijnhandel © 2013 | Design by 2design